Akreditimi

BPrAL AAB është institucion jopublik i arsimit universitar në Kosovë i akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës.

Për më shumë hollësi në lidhje me proceset e akreditimit, klikoni në linkun në vijim:

AAB Akreditimi