Juridik

Në një shoqëri që përpiqet të ndërtojë institucionet e veta në të gjitha nivelet, juristët janë ata që e bartin barrën kryesore të ndërtimit të institucioneve dhe të administratës, në fakt të vetë shtetit. Së këndejmi, duke qenë të vetëdijshëm për këtë barrë të madhe, AAB i ka kushtuar rëndësi të veçantë përgatitjes së kuadrove të këtij profili.

Programi synon kompletim teorik e profesional për implementimin e suksesshëm te strategjisë nacionale për jetësimin e standardeve evropiane dhe të përgjithshme ndërkombëtare në fushën e sundimit të ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Fakulteti Juridik është një nga ndërmarrjet e rëndësishme në Institucionin e Arsimit Universitar AAB.

Aktualisht në Fakultetin Juridik të AAB-së  funksionojnë këto programet të akredituara:

Bachelor
•    Juridik i përgjithshëm
•    Kriminalistikë
•    Integrime Evropiane

Master

•    Juridik Civil
•    Juridik Penal