Shkenca Kompjuterike

Sistemet Softuerike janë shtyllat e bizneseve moderne. Këto sisteme janë komplekse dhe zhvillimi i tyre kërkon një kompetencë të madhe. Duke studiuar Shkencat Kompjuterike në Institucionin e Arsimit Universitar AAB, studentët do të mbledhin njohuri konkrete të nevojshme për të dizajnuar, menaxhuar dhe për të zhvilluar me sukses çdo projekt kompleks softuerik. Kjo do të arrihet përmes aplikimit të metodave të avancuara në mësim dhe ndërlidhjes së fuqishme të teorisë me problemet praktike.  

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në AAB ofron udhëzime dhe përgatitë studentët për karrierë në shoqëri të bazuar në industri.

Duke pranuar që inxhinierët e sotëm duhet të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse e tejet të fokusuara, si dhe specializimet në fusha më të ngushta të profesionit, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike kombinon një bërthamë ndër-disiplinore me studime të specializuara në profilin e zgjedhur për secilin program.

Në vitin e parë studentët do të njhen me:

  • Bazat e programimit, Inxhinierimi Softueri, Teknologjia e Rrjetave, Database, Web programmi

Në vitin e dytë studentët do të njhen me:         

  • Sensorët dhe Interfacët, Object oriented Programming, Sistemet Operative, Artificial Intelligence etj.

Në vitin e tretë studentët mund të specializohen në njërën nga fushat e zgjedhur të specializimit si me poshtë:

Bachelor

  • Inxhinieri Softuerike (Software Engineering,)
  • Komunikimi në Rrjeta (Networking Communication),
  • Telekomunikacioni dhe Teknologjia e Informimit (Telecommunication and Information Technology), si dhe
  • Mekatronikë (Mechatronics). 


Master

  • Shkenca Kompjuterike