Kulturë Fizike dhe Sport

Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit, veprimtarinë e vet ka filluar ta realizoj qe nga viti 2007. Fillimisht me Studimet themelore (Bachelor) dhe me një numer studentesh te konsideruar (40). Ndersa sot numri i studenteve te regjistruar ne tri vite akademike ka gjithsejt 358, ndërsa studimet Master janë duke u realizuar qe nga viti 2010 me një numër studentesh te cilët vijojnë mesimin (83). Njëherit vlene të përmendet se të dy nivelet e studimeve programore janë të akredituara nga Zyra për akreditim në kuadër të Ministrisë se Arsimit, Shkencës dhe Teknologjise. Në te ardhmen Fakulteti do te bejë perpjekje qe te rrisë veprimtarinë dhe zgjerohet edhe me ndonje program nga lemia e sportit. Duhet theksuar se studentet pas perfundimit me sukses te te dy niveleve do te jenë në gjendje qe në menyre vetanake te udheheqin, te perpilojne dhe realizojnë procesin e te mesuarit dhe atë stervitor në te gjitha shkollat perfhsire edhe shkollat sportive.

Bachelor

  • Kulturë Fizike dhe Sport  


Master

  • Kulturë Fizike dhe Sport