LLM Juridik - Civil


Pas mbarimit të programit pasuniversitar Civilo Juridik, studentët do të pajisen me njohuri dhe do t’i kuptojnë të gjitha sferat e së drejtës civile, siç janë: e drejta civile materiale, e drejta sendore, procedura civile, e drejta detyrimore, e drejta familjare dhe e drejta trashëgimore, e drejta private evropiane, e drejta e pronësisë industriale, e drejta tregtare, e drejta fiskale, etj.  Gjithashtu I diplomuari nw kwtw program do tw kuptojw rregullat qenësore, relevante për fushat kyçe të së drejtës civile, perspektivat teorike dhe debatet akademike, të cilat në mënyrë qenësore i vënë në dukje fushat juridike, aspektet kyçe, problemet politike dhe parimet e ndërlidhura me funksionimin e institucioneve të shtetit në lidhje me të drejtën private.
 Ky program do t’u mundësojë studentëve kualifikime të vlefshme pasuniversitare, sidomos atyre që kanë për qëllim të marrin rolin udhëheqës në procesin e reformave në gjyqësi, përgatitjen e ligjeve dhe dhënien e shërbimeve qytetarëve në sferën e së drejtës civile dhe së drejtës sendore.


Kohëzgjatja e studimeve: 1 vit akademik / 2 semestra
Kreditë e fituara: 60 ECTS
Grada e fituar: LLM Civilo-Juridik