MA Komunikim Masiv dhe Gazetari

Qëllimi Programit Master në Komunikim Masiv dhe i Gazetarisë është ngritja e profesionalizmit në hapësirën e medies dhe të komunikimit edhe përmes shkëmbimit të përvojave me studentë dhe stafin akademik ndërkombëtar.
Zhvillimi i këtij programi që është konsekutiv në raport me programin tashmë të akredituar në Bachelor (BSc), mbështetet në fuqinë reale të tregut kosovar dhe atij rajonal, ku deri tash është bërë një depërtim i suksesshëm i prodhimit final të këtij programi studimesh.
Së këndejmi, nevojat aktuale të tregut e bëjnë të domosdoshëm një profil të tillë studimesh, siç është komunikimi masiv dhe gazetaria, në studimet e komunikimit dhe medieve.

Programi ka për qëllim që konkretisht t'i ofrojë studentit:

•    përdorimin e shkathtësive, teknikave, praktikave dhe/ose materialeve kryesore, të lidhura me komunikimet;
•          njohuri të specializuara, një pjesë e të cilave janë pjesë thelbësore e njohurive të komunikimeve dhe medieve, si bazë për të menduarit dhe hulumtuarit origjinal;
•    ndërgjegjësim kritik për çështje të aktorëve të komunikimit, kanaleve të komunikimit dhe efekteve komunikuese, si ndërveprim në mes tyre dhe mediet si industri komunikimi.
•    punë me njohuritë që i mbulojnë dhe integrojnë pjesën më të madhe të fushave kryesore të një lënde, disipline ose fushe të punës – përfshirë karakteristikat, kufijtë dhe terminologjinë e tyre
•    aplikimi i të kuptuarit kritik të teorive kryesore komunikuese, koncepteve dhe parimeve etike komunikuese;
•    aftësi të specializuara në zgjidhje të problemeve të kërkuara në hulumtim e opinionit;
•    shfrytëzimi e njohurive ekstensive, të detajuara dhe kritike dhe të kuptuarit e një, ose më shumë specializimeve, që janë pjesa më e avancuar e fushës së komunikimit (kulturor, komunikimit të integruar, diplomacisë publike etj).


Ndërsa, pas përfundimit të studimeve, i diplomuari në Master në Komunikime Masive dhe Gazetari do të ketë aftësi që t'i realizojë këto objektiva:

•    të demonstrojë aftësi në planifikimin dhe kryerjen e një projekti të rëndësishëm hulumtues, investigues, që ka të bëjë me aktorët e ndryshëm komunikues si dhe efektin mediatik;
•     të zhvillojë zgjidhje origjinale dhe kreative për probleme të ndryshme të shoqërisë që lidhen edhe me mesazhin komunikues, shpesh të paparashikueshme apo të pa zbërthyeshme;
•    të menaxhojë media dhe zyra për komunikim me publikun dhe të transformojë kontekstet e punës ose të studimeve që janë komplekse, të paparashikueshme dhe që kërkojnë qasje të reja strategjike;
•    të merret me çështje komplekse teorike dhe të gjejë modelin praktik për ta hulumtuar një problem kompleks që lidhet me strategjitë e ndryshme komunikuese, problemet e hapësirës publike, kanalet e komunikimit-mediet;
•     të ndjehet kompetent dhe i pajisur me dije për të vazhduar studimet e doktoraturës.

Programi përfshinë edhe një komponent tjetër, atë të aktorëve të komunikimit, përfshirë lëndë nga komunikimet ndërkulturore e ndërfetare, komunikimet me opinionet e jashtme dhe matjes së efekteve të mesazhit. Kjo e bën të kompletuar ofertën arsimore që studenti të jetë i aftë të përdorë njohuri të avancuara të një fushe të punës e studimit, përfshirë të kuptuarit kritik të teorive të komunikimeve dhe parimeve të informuese objektive.

Niveli: Master (MSc)

Titulli i gradës akademike (emërtimi i saktë):

Master i Komunikimeve Masive dhe Gazetarisë

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)
Katër semestra, 120 ECTS; afër 530 orë ligjërata dhe 145 orë ushtrime në tre semestra dhe punë e pavarur individuale dhe grupore estrudentëve me udhëheqje të mësimdhënësve. Pos këtyre sudentët angazhohen edhe në hulumtime dhe analiza të temave të përzgjedhura në përgatitjen e punimit të diplomës Master në semestrin e katërt.


Shtojca e diplomës (Diploma Supplement)

Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen e edhe me Shtojcën e diplomës. Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të përmirësuar “transparencë” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike dhe profesionale. Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, përmbajtjes dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses.